BOŞANMANIN SEBEPLERİ NELERDİR?

Her evlilik sürekliliğini koruyamıyor. Eşlerin arasındaki anlaşmazlık rahatsız edici bir boyuta ulaştığında boşanma kararı almak da kaçınılmaz oluyor. Boşanma genel olarak eşlerin evlilik birliklerini sürdüremeyeceklerine karar verip bunu yargı yoluna taşımalarından geçer. Bir bakıma boşanma, eşler henüz hayattayken eşlerden birinin kanunda öngörülmüş olan nedenlerden birine dayandırarak açacağı dava sonucunda evlilik birliğinin hakim kararı ile son bulmasıdır.

Eşlerin kendi istekleriyle başlayan evlilik birlikteliği çeşitli nedenlere dayanarak son bulabilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda evlilik birlikteliğinin hangi nedenler gösterilerek bitirileceği açıklamalı olarak yer almıştır. Evlilik birliği kurulduğunda evlilik hukuken korunma altına alınır ve eşler birbirlerine karşı yükümlülüklere sahip olurlar. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, hukuken kusurlu eş olarak adlandırılır. Bu durum diğer eşe boşanma davası açma hakkı tanır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161 v.d maddelerinde boşanma nedenleri açıkça tanımlanmıştır.  Türk Medeni Kanunu 161. maddesi gereğince zina geçerli bir boşanma sebebi olarak yer almaktadır. Ancak zina nedeniyle boşanma davası açmak istendiğinde süreye dikkat etmek gerekir. Medeni Kanun’da zinanın öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve  zina üzerinden beş yıl geçtiğinde dava sona erer. Eğer bu süreler geçirilmiş ise zina nedeniyle boşanma davası açılamamaktadır.  Boşanma için kanunda öngörülen bir geçerli neden de eşlerden birinin diğerinin hayatına kastetmesi, kötü davranması ve ağır derecede onurunu kıracak davranışlarda bulunmasıdır.

Boşanma nedenlerinden bir diğeri de Medeni Kanunu’n 163. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme maddesidir. Kanun’da ‘’Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir’’ibaresi yer almaktadır. Medeni Kanunu’n 164.maddesinde yer alan “Terk” ibaresi de boşanma nedenleri arasında yer almaktadır.

Medeni Kanunu’nda yer alan 165. Akıl Hastalığı maddesinde belirtildiği üzere taraflardan biri akıl hastası ise ve bu hastalığın evlilik birliğini çekilemez hale getirmesi durumunda boşanma için geçerli neden olarak görülür.  Ancak dikkat edilmesi gereken nokta ise akıl hastalığının geçici bir durum olmadığının bir sağlık kurumu tarafından ispatlanabilir olmasıdır. Diğer yandan Medeni Kanunu’n 166 Evlilik Birliğinin Sarsılması en çok başvurulan boşanma sebepleri olarak karşımıza çıkar. Evlilik birliğinin temelden sarsılmış sayılması için yaşanan olaylar yelpazesinde taraflardan biri ya da her ikisi için de evliliklerin devam ettirmelerinin kendilerinden beklenemeyecek derecede etkili olması gerekir. Ancak boşanma süresince az kusurlu sayılan eş boşanmaya karşı gelebilmektedir. İtiraz yapıldığı takdirde hakkın kötüye kullanılması ya da davalı ve çocukların korunacak yararının kalmaması durumları göz öne alınır. Bu durumda hâkim takdir hakkını kullanıp boşanma kararı verebilir.

Soru sormak ister misiniz?

Etiketler: , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.