ALDATILAN EŞİN, 3.KİŞİYE TAZMİNAT DAVASI AÇAMACAĞINA DAİR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ KARARI

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2014/8510 E. , 2015/7762 K. sayılı 11/6/2015 tarihli kararı

ÖZET : Dava, kişilik haklarına saldırı nedeni ile uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Davacının eşinin, sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş olması, evlenme ile kurulan aile birliğinin tarafı olması sıfatından dolayı boşanma sebebi ve istek halinde manevi tazminatı gerektirir. Zira dava dışı eş kendi iradesi ile bu birliğin tarafı olmayı kabul etmiş ve yasanın kendisine tanıdığı hak ve yükümlülükler altına girmiştir. Davalının ise doğrudan davacının bedensel veya ruhsal bütünlüğüne yönelik hukuka aykırı bir fiilde bulunduğundan söz edilemez. Söz konusu Kanun düzenlemesinde sadakat yükümlülüğünü ihlal eden eşin eylemini birlikte gerçekleştirdiği kişiler yönünden herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Davalının eylemi, davacının kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem olarak kabul edilemez. Mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, davacının manevi tazminat isteminin tümden reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı S. G. vekili tarafından, davalı N. T. aleyhine 29/12/2010 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/11/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, kişilik haklarına saldırı nedeni ile uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının kendisi ile evli olduğunu bildiği halde dava dışı eşi ile birlikte olduğunu, eyleminin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğunu iddia ederek, uğradığı manevi zararın ödetilmesi isteminde bulunmuştur. Davalı, davacının iddialarını kabul etmediğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, toplanan delillere göre davalının, davacının eşi ile evli olduğunu bilerek birlikte olduğu hususu sabit görülerek davanın kısmen kabulü ile davacı eş yararına manevi tazminata hükmedilmiştir.

TMK.nun 185. maddesine göre, “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.” Aynı Yasanın 174. maddesine göre de, “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” Evlenmeyle eşler arasında kurulan aile birliğinin taraflara yüklediği ödevlerin ihlali veya yerine getirilmemesi durumunda bu yükümlülüğü yerine getirmeyen eş yönünden Türk Medeni Kanunundaki sonuçları, boşanma ve boşanma sebebi olması durumunda, bu olaylar yüzünden kişilik haklarının saldırıya uğraması halinde manevi tazminat talep edilebilir.

 1. 41 (TBK 49). maddesine göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Yine BK. 49 (TBK.58) maddesinde “Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir.” Haksız fiile dayalı bir borcun doğabilmesi için, hukuka aykırı bir fiil bulunmalı, fiili işleyenin kusuru olmalı, sonuçta bir zarar doğmalı, zarar ile işlenen fiil arasında da uygun nedensellik bağı bulunması gerekir.

Somut olaya gelince, davalının ve dava dışı eşin davacıya yönelik ve bütün olarak aldatma mahiyetindeki davranışlarının manevi tazminatı gerektirip gerektirmeyeceğinin tartışılması gereklidir.

Yukarıda incelenen yasa maddeleri uyarınca, davacının dava dışı eşinin TMK.nın evlenmeyle eşe yüklediği ödevler arasında bulunan sadakat yükümlülüğünü ihlali nedeniyle, Yasanın 185. ve 174. maddeleri uyarınca boşanma sebebi ve istek halinde manevi tazminatı gerektirir nitelikte olduğu kuşkusuzdur. TMK. daki düzenleme, dava dışı eşin evlenme ile kurulan aile birliğinin tarafı olması sıfatından kaynaklanmaktadır. Zira dava dışı eş kendi iradesi ile bu birliğin tarafı olmayı kabul etmiş ve yasanın kendisine tanıdığı hak ve yükümlülükler altına girmiştir.

Davalının eyleminin manevi tazminatı gerektirip gerektirmeyeceğine gelince, davalının doğrudan davacının bedensel veya ruhsal bütünlüğüne yönelik hukuka aykırı bir fiilde bulunduğundan söz edilemez.Söz konusu Yasada yükümlülüğünü ihlal eden eşin eylemini birlikte gerçekleştirdiği kişiler yönünden herhangi bir düzenleme getirilmemiştir.

Dava konusu eylemin gerçekleştiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan 818 sayılı BK.nun müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümlerinin de uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Zira, sözkonusu Yasanın 50. maddesinde haksız fiil nedeniyle müteselsilen sorumluluğuna gidilebilecekler gösterilmiştir. Yukarıda açıklanan yasal duruma göre, davalı zararın meydana gelmesinden asli olarak sorumlu tutulamaz. Yine yasa hükmünün aradığı anlamda iştirak hali de söz konusu olamaz. Zira iştiraken işlenebilir bir eylemin varlığının kabul edilebilmesi için, eylemin müstakilen ve asli olarak da işlenebilir olması gerekir. Ayrıca haksız fiil sorumluluğunu, geniş ve belirsiz bir kavram olan sadakat yükümlülüğünü ihlal etmeye iştirak çerçevesinde değerlendirmek, bu sorumluluğu belirsiz hale getirecektir.

Açıklanan nedenlerle, BK.49 (TBK.58) maddesine göre, davalının eylemi, davacının kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem olarak kabul edilemez. Mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, davacının manevi tazminat isteminin tümden reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle, yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 11.06.2015 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

Soru sormak ister misiniz?

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.

8 yorum
 1. Serife
  Serife says:

  Eşimle ayrılmadan beni aldatan eşimin sevgilisine tazminat davası açabilirmiyim.elimde resimler var. Yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
 2. TUNÇ
  TUNÇ says:

  EŞİMİN BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNA DOLAYISIYLA KADININ DAHA KUSURLU OLDUĞUNA YARGITAY TARAFINDAN KARAR VERİLDİ. ŞU AN, YEREL AİLE MAHKEMESİNİN KARARINI BEKLİYORUZ.DAVA AÇILALI 3 YIL OLDU.
  ACABA; EŞİMLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİMİZ O ADAMA HERHANGİ BİR DAVA AÇILABİLİR Mİ? SÜRESİ NE KADAR?…

  Cevapla
 3. Ayse
  Ayse says:

  Ozan Bey öncelikle verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Ben de yaklaşık aynı konuyu danışacaktım, aldatan eşten ayrılmadan zina tarafı olan 3. kişiye manevi tazminat davası açılabilmesi mümkün müdür? 3. kişi bayana dava açılıp manezi tazminat alınmasını engelleyen yukarıda belirtmiş olduğunuz 2015 yılına ait karardan sonra, durumu değiştiren farklı kararlar çıkmış mıdır yoksa durum aybı mıdır ? bu dava yı manevi tazminata hükmedilmeyeceğini bilsekte yinede açarsak, tazminata hükmedilmeyince yargılama masrafları vs. bize mi sonunda yükletilir ? Böyle bir durumda yaklaşık ne kadar bir masraf yükletilir?
  Şimdiden çok teşekkür ederiz.

  Cevapla
 4. Melike
  Melike says:

  Merhaba yasa değiştikten sonra aldatılan eşin 3. Kişiye karşı ne gibi yasal hakları var tazminat davası dışında be yapılabilir bilgş verebilme sansınız varmı acaba

  Cevapla
 5. Sema
  Sema says:

  Acabilirsin tabikide haram kanina islemis ac al ye sanki kocan aptaldida baskalari onu ayartti bende kadinim ama sizin gibi dusunmuyorum kullu haramdir o alcan para

  Cevapla
 6. Tugce
  Tugce says:

  Merhaba bayanlar burda yazdiklariniz gozume takildi okudum sizin adiniza sizlere cok uzuldum bende bir bayanim beni esim aldatsa ben kesinlikle karsi tarafa dava acmam gururumu esim zaten onun ayaklarinin altina koymus birde ben koyamam pisikolajim bozuldu yaziyorsunuz o kadindan kazanip 10 milyar alip yiyeceksin pisikolajiniz duzelecekmi acaba o parayi o kadin nerden kazanip nasil kazanip sizlere odeyecek o parayi yemek bence aldatilmaktan daha asalik bir duruma dusmektir ac kalin susuz kalin Allaha siginin Allaha havale edin ama o tur davalar acmayin Allah sizinledir emin olun.

  Cevapla
 7. FATMA
  FATMA says:

  SAYIN ARKADAŞLAR KONU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİM ŞUNLAR. EŞİNİ ALDATAN EŞİN KARAKTERİ OTURMAMIŞTIR BENCE. AYNI DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIM. 2 ÇOCUĞUM VAR VE 3 AYDIR NAFAKAYI ÖDEMEDİĞİ GİBİ DOSTUYLA RAHAT RAHAT GEZİP DOLAŞIYOR. ELİMDE KAMERA KAYITLARI VAR VE İKİSİNE DE TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM. ÇOCUKLARIMIN RIZKINI İKİ KURUŞLUK ADAMLARA YEDİRTMEYE NİYETİM YOK.14 YILLIK EMEĞİMİ UÇKUR DÜŞKÜNÜ İNSANLAR YİYEMEZ. EŞİMİN EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ YAŞADIĞI KADINA GELİNCE EVLİ BİR ADAMLA BİLE BİLE BİRLİKTE OLMAK AKLA HİZMET BİR DURUM DEĞİLDİR. O ADAMA NİYE BOŞANMA DAVASI AÇTI BİR SOR. KADIN SENİ NİYE TERK ETTİ ACABA.ONA İNSAN BİLE DİYEMİYORUM. BEDENSEL İHTİYAÇLARI İÇİN BİR SÜRÜ İNSAN HARCANAMAZ YOK ÖYLE BİR ŞEY. BİZE VERMEMEK İÇİN GAYRİMENKULLERİ DEVREDEN ADAM SENİNLE EVLENECEK Mİ SANIYORSUN.AYRICA BU KADININDA BİR KOCASI VAR VE HAPİSTE,İNŞALLAH KARISININ YEDİĞİ NANELERİ DUYAR VE ORTALIK KARIŞIR..EŞİMİN İŞ YERİNİN ÜST KATINDA OLAN BU ÇİRKİN OLAYA APARTMAN SAKİNLERİ NASIL MÜSADE EDER ŞAŞIYORUM.KİMSENİN OĞLU KOCASI YOK.UYANIN ARTIK BANA DOKUNMAYAN YILAN BİN YIL YAŞASIN FİKRİNDEN.AYNI OLAY SİZİN BAŞINIZA GELSE NASIL TEPKİ VERİRDİNİZ.

  Cevapla

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] , ALDATILAN EŞİN , 3. KİŞİYE TAZMİNAT DAVASI AÇAMAYACAĞINA KARAR VERMİŞTİR. BU KARARI BURAYA TIKLAYARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ. BU KONUDAKİ YENİ YAZIMIZ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ. […]

Cevapla

Tartışmaya katılmak mı istiyorsunuz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir